روانشناسیزنان و زایمانسلامتی

دانش شما از سكس / از نظر روانشناسی، دانـش شـما از سـكس چقدر است ؟

برخي افراد فكر ميكنند كه الفباي سكس را تمام و كمال ميدانند. و مطالب چنداني براي يادگيري آنها وجود ندارد . اما واقعـا دانش شما از سكس چقدر است ؟ در زير سوالاتي را مطرح كرده ايم. كه با پاسخ دادن به آنهـا متوجـه مـيشـويد كـه دانـش شـما از سـكس چقدر است. سوالات را به دقت بخوانيد و به آنها پاسخ بدهيد. سپس پاسخ هاي خود را با پاسخ هاي ما مقايسه نماييـد . در نهايـت شما مي توانيد نمره خود را تعيين نموده و سطح آگاهي خودتان از سكس را درك نماييد. به سوالات زير دقت كنيد.

 

 

دانش شما از سكس چقدر است

 

چند سوال درباره دانش شما از سكس :

1 آيا با افزايش سن، تمايل به سكس كاهش مييابد؟
2 آيا در حالت مستي، عملكرد سكسي افراد بهتر ميشود؟
3 پس از تخليه مني مرد در مهبل زن، اسپرم تا چه مدت در درون رحم زنده ميماند؟
4 آيا سه مرتبه تحريك سكسي در طول روز، براي يك نفرزياد است؟
5 متوسط اندازه آلت نعوظ يافته چقدر است و آيا اندازه آلت مورد بااهميتي است؟
6 آيا نقطه جي واقعا وجود دارد؟
7 چنانچه فردي در تخيلات خود دوست داشته باشد به زور با فرد ديگري سكس داشته باشد، آيا اين فرد خطرناك بـوده و داراي مشكلات سكسي است؟
8 آيا كاندوم مانع انتقال تمام بيماريهاي قابل انتقال از طريق سكس ميشود؟

 

در اين قسمت به پاسخ هاي هريك از سوالات درباره دانش شما از سكس دقت نماييد. ببينيد كه پاسخهاي شما تا چه اندازه صحيح بوده است.

پاسخ سوال یک :

  • خير. بر اساس مطالعات، 57 درصد از مردان 61 تا 75 ساله اذعان داشته اند كه با افزايش سن، تمايل سكـسي آنهـا ثابـت مانـده و حتي بيشتر هم شده است .
  • از طرفي 52 درصد از زنان 70 تا 79 ساله اذعان داشته اند كه تمايـل سكـسي آنهـا درسـت ماننـد 20 سـال گذشته آنها ميباشد.

 

پاسخ سوال 2 :

  • خير. عملا نوشيدن بيش از 100 گرم الكل مانع عملكرد مناسب سكسي ميشود. در واقع اين ميزان الكل قدرت نعوظ در مـردان و توان ارگاسم در زنان را دشوار و تضعيف مي نمايد. ضمنا مستي باعث ميشود كه افراد نتواننـد بـه درسـتي از كانـدوم و ابزارهـاي كنترلي استفاده نمايند. كه اين امرنيزبه نوبه خود احتمال بارداري و انتقال بيماريهاي قابل انتقال از طريق سكس را افزايش ميدهد.

 

 

پاسخ سوال 3 :

  • پس از انزال مرد و تخليه مني در درون رحم، اسپرم حدود 72 ساعت زنـده مـيمانـد. بـه همـين دليـل تعيـين زمـان دقيـق وقـوع بارداري امري دشوار ميباشد. هر چند ممكن است در زمان انجام سكس، زن در حال رها نمودن تخمـك نباشـد ، امـا تخمكـ سازي ممكن است روز بعد از سكس صورت گيرد . بنابراين چنانچه اسپرم زنده مانده باشد تا چنـد روز پـس از وقـوع سـكس نيـز ا حتمـال بارداري مي رود.

 

پاسخ سوال 4 :

  • خير. تعداد دفعات و مدت زمان تحريك سكسي به علاقه و توانا يي فرد بستگي دارد، البته تا جايي كه ديگر مسائل زنـدگي وي را تحت تاثير قرار ندهد.

 

 پاسخ سوال 5:

  • اندازه متوسط آلت نعوظ يافته حدود 14 سانتي متر ميباشد. اندازه آلت فقـط بـه هنگـام تناسـب شـركاي سكـسي اهميـت پيـدا ميكند. چنانچه مهبل زن كاملا تنگ و كم حجم باشد و آلت مرد بزرگ و حجيم باشـد ( و بـرعكس)، آنهـا ممكـن اسـت هنگـام سكس مشكل پيدا كنند.

 

پاسخ سوال ی6 :

  •  بله. البته نقطه جي صرفا نام قسمتي از بدن است كه در قسمت فوقاني درون مهبل قرار گرفته است . امروزه بحث بر سر وجود يـا عدم وجود آن نيست، بلكه كارايي آن مورد بحث است . برخي زنان اذعان دارند كه با تحريك اين قسمت شدت تحريـك در آنهـا افزايش مييابد، اما برخي ديگرتحريك اين قسمت را بي تاثير بيان كرده اند.

 

پاسخ سوال 7 :

  •  احتمالا خطري وجود ندارد. تخيلات تجاوز سكسي صرفا زماني خطرناك است كه فـرد بخواهـد آنـ را در فـضاي خـارج اجـرا نمايد. اما اگردر حد خيالات باشد خطري ندارد.

 

پاسخ سوال 8 :

  • خير. برخي بيماري ها از طريق ا رتباط پوستي هم قابل انتقال مي باشد و هر قسمت از بدن كه پوشش نداشته باشد، ايـن بيماريهـا را منتقل مي نمايد.

 

اكنون بايد به خودتان نمره بدهيد و سطح دانش شما از سكس را معين کنید . موارد زيربه شما كمك مي كند.

 

الف. 0 تا 2  پاسخ صحيح: شما نيازمند مطالعه نسبتا زياد براي يادگيري بيشترهستيد. البته نگران نباشيد، زيرا يـادگيري سـكس بـسيار
لذتبخش است.

 

ب. 2 تا 4  پاسخ صحيح: شما قدري مبتدي هستيد. بايستي با مطالعه فصول اين كتاب قدري دانش خود را افزايش دهيد.

 

ج. 5 تا 6 پاسخ صحيح: شما نسبتا از آگاهي خوبي برخوردار هستيد . با قدري يادگيري بيشتر از مفاهيم سكس، مي توانيد از زندگي سكس خود بسيار لذت ببريد.

 

د. 7 تا 8 پاسخ صحيح: شما در سكس دانش بسيار خوبي داريد.

 

چنانچه شما در يادگيري مفاهيم سكسي انعطاف داشته باشيد، بهبود احساس سكسي در شما دشوار نخواهد بود.

 

منبع : کتاب زندگی زیبا با سکس لذت انگیز به نویسندگی، ساري لاكر (Sari Locker)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا